HSSK Tietostrategia

Askeleita digitalisaatioon, Digipolulla opitaan tärkeitä taitoja tulevaan

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa olemme luoneet suuntaviivoja digitalisaation toteuttamiseen opetuksessa ja kasvatuksessa. Osaava-hankkeessa alueen oppilaitokset määrittelivät ja tekivät yhteisen tietostrategian vuosien 2015–2016 aikana.

Kehittämisprosessi toteutui kolmen työpajan jatkumona ja verkkotyöskentelynä. Työhön osallistui alueen oppilaitosjohtajia ja opettajia sekä yhteistyökumppanina Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus.

Ensimmäisessä pajassa kartoitimme oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan nykytilaa. Pohdimme myös tietostrategian hyötyjä ja tulevaisuuden haaveita. Pohdintojen taustalla hyödynsimme eri asteiden opetussuunnitelmien päälinjauksia. Pajan ja verkkotyöskentelyn tuloksena laadimme alueelle yhteisen TVT-vision Luontevaa toimimista ja oppimista tulevaisuuden oppimisympäristöissä.

Toisessa pajassa pohdimme vaikuttavan strategian lähtökohtia, tietostrategian merkitystä alueen toimijoiden arjen työssä ja TVT-taitotasotavoitteita. Paja toimi starttina oppilaitoksissa tapahtuvalle työlle. Oppilaitoksissa kokosimme ideoita vuosiluokkien 0–2, 3–6, 7–9, lukion ja vapaan sivistystyön nivelvaiheisiin ja taitotasoihin. Verkkotyöskentelyssä ohjasimme, kannustimme ja sparrasimme mukana olevia toimijoita koulukohtaiseen työskentelyyn.

Kolmannessa pajassa viilasimme TVT-taitotasokuvauksia ja mietimme konkreettisia arjen tekoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Pajassa sovimme, että päivitämme strategiaa säännöllisesti, nimeämme vastuut ja seuraamme strategian toteutumista.

Työskentelyn tukena hyödynsimme verkkoympäristöä. Käynnistimme koko prosessin verkkoympäristössä ennakkotehtävän avulla. Tämän jälkeen ympäristö toimi materiaalipankkina (verkkovideot ja esimerkit muualta) sekä yhteisenä keskustelualueena tietostrategian jäsentämiseksi.

Tietostrategia mahdollistaa ja turvaa opetushenkilöstön TVT-osaamisen kehittämisen sekä antaa suuntaa täydennyskoulutustarpeista. Strategialla taataan oppijalle riittävät TVT-valmiudet opintoihin ja työelämään.

Oppilaitoksissa luodaan kaikille yhtäläiset edellytykset TVT-taitotasojen saavuttamiseen. Tietostrategia antaa myös mahdollisuuden oppilaitoksille suunnata toimintaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Tietostrategia varmistaa alueella TVT-osaamisen linjakkuuden. Oppilaitoksesta riippumatta oppijoilla on samat valmiudet nivelvaiheissa ja opintojen päättyessä.

Alueen TVT-strategia:

https://peda.net/haapavesi/ops/ol/hptvs

Hyödynnä mallia omalla alueellasi ja vilkaise raameja hankkeen blogista:

https://osaavasiikalatva.wordpress.com/osaava-v-2015-2016/

 

Jyri Kononen ja Sirpa Kova

Viimeksi päivitetty: 27.9.2016