Opinto-oikeuden palautus ja passiivirekisteri

Opinto-oikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeuden eri syistä. Yliopistolain mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei hoida lukuvuosi-ilmoittautumista yliopiston määräämällä tavalla. Oulun yliopistossa koulutuspalvelut määrää vuosittain opiskelijoiden ilmoittautumisajan ja antaa ohjeet ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi. Opiskelija, joka ei tehnyt lukuvuosi-ilmoittautumista yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden aktivointia. Hakemus tehdään erillisellä lomakkeella: 'Opinto-oikeuden palauttaminen' ja se löytyy opintoasioiden lomakkeet sivulta.

Opinto-oikeus on alkanut ennen 1.8.2005 tai jos kyseessä on jatkotutkinto-oikeus (passiivirekisteri)

Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan, joka ei opiskele aktiivisesti, opiskeluoikeus voidaan siirtää passiiviseksi. Passiivirekisteri koskee niitä perustutkinto-opinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet ennen 1.8.2005 sekä jatkotutkinto-oikeuksia (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) opintojen aloittamisajankohdasta riippumatta.

Mitä opiskeluoikeuden passivointi tarkoittaa opiskelijalle?

Passiivirekisteri on opinto-oikeuskohtainen. Jos opiskelijalla on muita voimassaolevia opinto-oikeuksia, jotka jäävät voimaan opinto-oikeuden passivoinnin jälkeen, opiskelija voi edelleen ilmoittautua yliopistoon voimassaolevan opinto-oikeuden perusteella.

Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos hänen kyseinen opiskeluoikeutensa on alkanut ennen 1.8.2005 ja hänelle ei ole kertynyt opintosuorituksia kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana.

Jatko-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana suorittanut opintoja.

Opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kaksi lukuvuotta.

Kahdella edellisellä peräkkäisellä lukuvuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä lukuvuotta, jolloin opinto-oikeuden passivoinnin tarkistus suoritetaan sekä sitä edeltävää lukuvuotta. Esim. opiskelija saa kirjeen passiivirekisteriin siirtymisestä joulukuussa 2015. Opinto-oikeus merkitään passiiviseksi 1.8.2016 alkaen, jos ilmoittautumista tai suorituksia ei ole tehty ajalla 1.8.2014-15.4.2016.

Passivointi tehdään opinto-oikeus -kohtaisesti.  Jos opiskelijalla ei ole muita voimassaolevia opinto-oikeuksia, on opiskelijan status opintotietojärjestelmässä tällöin ”kirjoilta poistettu”. Kirjoilta poistettu opiskelija ei voi kuulua ylioppilaskuntaan eikä näy tilastoissa opiskelijana. Opiskelija ei voi myöskään nostaa opintotukea eikä hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia.

Opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi lukuvuoden alusta alkaen. Tästä tiedotetaan ilmoittautuneille opiskelijoille edellisen syyslukukauden lopussa. Tämän jälkeen opiskelijalle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä. Passiivisuusmerkintä tehdään opinto-oikeuteen huhtikuun loppuun mennessä, mutta varsinainen passiivisuus ko. opinto-oikeuden osalta alkaa vasta 1.8.

Koulutuspalvelut ohjeistaa passiivirekisteristä ja opiskeluoikeuden palauttamiseen liittyvästä menettelytavasta. Ne opiskelijat, joita asia koskee, saavat yliopistolta kirjeen syyslukukauden lopussa.

Perustutkinto-opiskelijoiden passiivirekisteriä koskeviin yleisiin kysymyksiin vastataan osoitteessa study(at)oulu.fi. Passiivirekisterikirjeen saanut jatko-opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Oulun yliopiston tutkijakouluun uniogs(at)oulu.fi.

Passiivirekisteriin siirron välttäminen

Opiskelija välttää siirron passiivirekisteriin, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon ja suorittanut opintoja.

Passiivirekisteristä poistuminen

Passiivirekisteri ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelijan opinto-oikeus voidaan siirtää pois passiivirekisteristä hakemuksesta. Hakemukset ja päivitetyt HOPS:t kirjataan opintotietojärjestelmään 1.8.2016 alkaen.  Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, tulee hänen maksaa uudelleenkirjaamismaksu ilmoittautumisen yhteydessä.  

Perustutkinto-opiskelija palauttaa hakulomakkeen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin. Opintosuunnitelman teossa avustavat oppiaineiden HOPS-vastaavat. Mikäli opiskelija ei tiedä, kuka hänen HOPS-ohjaajansa on, tulee opiskelijan ottaa yhteyttä tiedekuntansa koulutuksen lähipalveluihin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan, jos sitä ei ole olemassa tai päivitetään, jos opiskelijalla on epäselvyyttä suoritettavista opinnoista.

Tohtorin tutkintoa suorittavan jatko-opiskelijan tulee palauttaa hakulomake sekä pääohjaajan ja seurantaryhmän hyväksymä HOPS ja tutkimussuunnitelma tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin. UniOGSin sivuilta löydät jatko-opiskelijan ohjeet passiivirekisteristä poistumiseen.

Muutoksenhaku kielteiseen päätökseen

Opinto-oikeus on alkanut ennen 1.8.2005 tai jos kyseessä on jatkotutkinto-oikeus (passiivirekisteri): 

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätös ei tarkoita opinto-oikeuden menettämistä (Hallintolainkäyttölaki 5 § ja 51§).

Opinto-oikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YOL 558/2009 82.2§).

Viimeksi päivitetty: 3.10.2017