Toimeentulo opiskelun aikana

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta (sekä asumislisästä ulkomailla opiskelevilla, 1.8.2017 alkaen). Opintotuen suuruuteen vaikuttaa korkeakouluopintojen aloitusajankohta, opiskelijan ikä ja asumismuoto. Opintolaina on markkinaehtoinen laina, jota voi hakea pankista.

Ajankohtaista opintotuessa: Jos saat opintojen edistymisen seurannan selvityspyyntökirjeen Kelalta, toimita kirjallinen selvitys ti 24.10.2017 mennessä siitä, miksi opintosi eivät ole edenneet riittävästi. Selvityksen voit toimittaa opiskelijakeskuksen ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon tai postittaa sen osoitteeseen Oulun yliopisto/Opintotukilautakunta, PL 8100,90014 Oulun yliopisto. Selvityksesi perusteella harkitaan, jatketaanko opintotuen maksamista toistaiseksi tai määräaikaisena vai lakkautetaanko opintotukesi. HUOM: selvityspyyntöön tulee aina vastata, muutoin opintotukesi lakkautetaan automaattisesti 1.1.2018 lähtien. Lue lisää.

Opintotuen hakeminen: Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien. Opintotukihakemuksen voi täyttää Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeen voi jättää mihin tahansa Kelan toimistoon. Uusien opiskelijoiden kannattaa toimittaa opintotukihakemuksensa välittömästi saatuaan tiedon opiskelijaksi hyväksymisestä, koska viive tukihakemusten käsittelyssä on pisin alkusyksystä.

Enimmäistukiaika yliopisto-opinnoissa: Jos suoritat sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, saat opintotuen ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto), voidaan sinulle myöntää opintotuki ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri/DI-tutkinto) suorittamiseen. Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ei suoriteta erikseen alempaa korkeakoulututkintoa, joten näissä tutkinnoissa voit saada opintotuen kerralla koko enimmäistukiajalle. Kuhunkin tutkintoon voi saada vain tietyn tutkintokohtaisen enimmäismäärän tukikuukausia. Jos olet saanut aiemmin opintotukea korkeakouluopintoihin, vaikuttaa se tukiaikaasi.

Opinnoissa edistyminen: Opinnoissa edistymistäsi seurataan vuosittain, ja sinulla tulee kertyä opintosuorituksia keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Lisäksi edellytetään, että lukuvuoden aikana on suoritettava vähintään 20 opintopistettä, jos nostat opintotukea yhdeltäkin kuukaudelta.

Tulot: Myös omat tulosi vaikuttavat siihen, kuinka paljon opintotukea voi vuodessa nostaa. Kelan verkkosivuilta löytyy tulolaskuri, jonka avulla voit laskea, kuinka monelta kuukaudelta voit tulojesi perusteella nostaa opintotukea.

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/opiskelijat) on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös
- Kelan puhelinpalvelussa: Opiskelijan tuet palvelunumero 020 692 209 palvelee arkisin klo 8–16
- Kelan toimistossa tai muussa palvelupisteessä. Huomioi mahdollisuus ajanvaraukseen
- Viestit-toiminnolla
Kelan asiointipalvelussa

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat
- Kysy Kelasta -palstalla Kelan asiantuntijat vastaavat kysymyksiin jokaisena arkipäivänä
- Tykkää opintotuesta Facebookissa, niin pysyt ajan tasalla
- Kelakanava You Tubessa – kannattaa katsoa

Yliopiston palvelut opintotukiasioissa

Oulun yliopiston opintotukitoimiston tehtäviin kuuluu mm.
- opintojen riittävän edistymisen seuranta
-
opintotuen enimmäistukiajan pidennyksistä päättäminen
- kesäopintotuen kriteereistä päättäminen, ks.
v 2017 kesäopintotuen kriteerit

Jos opintosi eivät edisty riittävästi, opintotukesi voidaan muuttaa määräaikaiseksi tai lakkauttaa kokonaan. Jos olet saanut selvityspyynnön tai opintotukipäätöksen opintojen riittämättömästä edistymisestä, lue se tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haluat selvittää oman tilanteesi, ota yhteyttä yliopistosi opintotukitoimistoon.

Oulun yliopisto opintotukitoimiston yhteystiedot:
- opintotuki@oulu.fi
- puhelinasiointi ma-pe klo 9-15,  puh. 029 448 9100

Opintotukilautakunnan kokouksissa käsitellään mm. opintotuen epäämiseen, lakkauttamiseen tai edistymisen seurannan takaisinperintään liittyviä asioita. Lisäksi opintotukilautakunnan kokouksissa käsitellään osa opintotuen enimmäistukiajan pidennyshakemuksista. Opintotukilautakunta hyödyntää toiminnassaan Kelalta opiskelijan tilanteeseen ja opintotukeen saatuja tietoja. Oulun yliopiston opintotukilautakunnan kokoonpano.

Tietoa opintotuesta:
-
Kelan asiointipalvelu
- Kesäopintotuen kriteerit 2017
-
Kelan verkkosivut opiskelijoille
-
Opintotuen pikaopas
-
Kysy Kelasta –palsta opiskelijoiden etuuksista
- Opintotuki Facebookissa

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista ammatillista koulutusta. Jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Lue lisää aikuiskoulutustuesta.

Tietoa aikuiskoulutustuesta:
- Koulutusrahaston verkkosivut
-
Esite aikuiskoulutustuesta

Toimeentulotuki

Opiskelijan ensisijaiset tulonlähteet ovat aina opintotuki sekä työstä saatava palkka. Toimeentulotuki on tarveharkintainen ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto, johon opiskelija on oikeutettu turvautumaan, mikäli mitkään muut keinot eivät takaa toimeentuloa. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kunnalta. Opiskelija voi olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi tilanteissa, joissa hänen opintotukensa on katkaistu tai se on loppunut. Kesällä opiskelija voi olla oikeutettu toimeentulotukeen, jos opiskelu ei kesällä ole mahdollista eikä hän ole löytänyt työpaikkaa. Toimeentulotuen saamiseen vaikuttaa hakijan elämäntilanne ja varallisuus.

Tietoa toimeentulotuesta:

- Kelan verkkosivut toimeentulotuesta

Viimeksi päivitetty: 9.10.2017